GMR

Visie

De G.M.R. wil haar medezeggenschapstaak op een volwassen manier invullen, door
– op een constructieve manier invulling te geven aan het recht van instemming en advies,
– actief gebruik te maken van haar recht om  ongevraagd advies uit te brengen, het recht op informatie en recht van initiatief en recht op overleg,
– het open en transparant communiceren met het bevoegd gezag en haar achterban over zaken die de G.M.R. betreffen.

Uitgangspunten

Als uitgangspunten hanteren we dat:
– We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de stichting willen invullen.
– We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed willen uitoefenen op het beleid dat binnen de stichting door de Algemene Directie, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd.
– We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie, namens het bevoegd gezag willen beoordelen mar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën zullen komen via gevraagd en ongevraagd advies.
– We, via de medezeggenschapsraden van de bij de stichting aangesloten scholen, contacten met de ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen  en reacties van ouders en personeel.
– De agenda en het verslag van de vergadering voor de medezeggenschapsraden van de bij de stichting aangesloten scholen beschikbaar zijn.

Werkwijze

Beleidsvoorstellen van de Algemene Directie, namens het bevoegd gezag zullen wij, indien de inhoud en/of omvang hierom vraagt, als volgt benaderen:
– Wij verdelen de onderwerpen binnen de G.M.R. onder de leden naar thema’s, zoals onderwijsbeleid, personeelsbeleid, huisvesting, identiteit, communicatie etc.
_ Door een klein werkgroepje binnen de G.M.R. wordt het desbetreffende onderwerp intensief voorbereid en vindt zonodig vooroverleg plaats met de Algemene Directie
-Bij ‘gevoelige’ onderwerpen worden de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen gevraagd om hun mening te geven met als doel te klankborden.
– Als onderwerpen zich daarvoor lenen, zal ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt worden om extern advies te vragen
– Het onderwerp wordt vervolgens plenair besproken binnen de G.M.R.
– Aan het begin van de vergadering wordt de Algemeen Directeur (of diens plaatsvervanger) gevraagd om aanwezig te zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
-Daarna zal de G.M.R. de instemming dan wel het advies formuleren. Dit advies wordt schriftelijk medegedeeld aan het bevoegd gezag (via de Algemene Directie).