Notulen

De notulen van de GMR-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij carolabiemans@bs-achterberg.nl